Nájem hrobového místa

Smlouvy na nájem hrobového místa se uzavírají  v kanceláři správy hřbitovů na Ústředním hřbitově, Vídeňská 96, Brno, tel. 543 213 805, 517543202-4 . Zde se uzavírají smlouvy pro všechny brněnské hřbitovy.
Kancelář je v budově u hlavního vstupu na Ústřední hřbitov z ul. Vídeňské.

Vzor  Smlouvy o nájmu hrobového místa
 

Ceny nájmů platné od 1.1.2024

Ceny nájmů schválila Rada města Brna na své schůzi č. R9/042 dne 26.7.2023.

Níže uvedené ceny se skládají z ceny za nájem a z ceny za služby s nájmem spojené (tj. odvoz odpadu, voda, osvětlení, služba na vrátnicích, údržba cest, péče o zeleň v areálech, software a administrativní zajištění vedení evidence o hrobovýchmístech a o uložení lidských ostatků, zasílání informací o blížícím se konci nájemní smlouvy, atd.).

Klasický hrob: 155 Kč za m2/1 rok
Urnový hrob: 155 Kč za m2/1 rok    
Hrobka: 200 Kč za m2/1 rok

Nájem za hrob a hrobku se platí ze skutečné výměry hrobu zaokrouhlené na 0,5 m2.

Kolumbárium na 2 urny: 3.650 Kč/10 let
Kolumbárium na 4 urny: 7.300 Kč/10 let
Kolumbárium na urny+výzdobu (dvojokno): 5.500 Kč/10 let

Vsypová jamka: 1.500 Kč/10 let

Upozornění pro zájemce o nájem kolumbárního okna a vsypové jamky
V souladu s Řádem veřejného pohřebiště statutárního města Brna lze u vsypových a rozptylových louček umisťovat věnce, kytice (bez nádob na vodu) a svíčky jen na vyhrazených plochách k tomu určených.

Upozorňujeme návštěvníky, že dle Řádu budeme pravidelně veškerou výše uvedenou výzdobu položenou mimo tyto vyhrazené plochy odstraňovat.

Taktéž budou pravidleně odstraňovány veškeré svíčky a květiny uložené pod kolumbárními okny. Nájemci kolumbárních oken si pronajímají pouze okna, nikoliv plochu v okolí a pod okny, kde tyto předměty překáží v údržbě a správě majetku.

 

1. Nájem hrobového místa – nový nájem 
(urnové místo, klasické hrobové místo, hrobka, kolumbární okno,  vsypová jamka)     

Platba nájmu a uzavření smlouvy:
- dostaví se nový nájemce (podmínky pověření konzultujte v kanceláři správy)
- nájemné se hradí na 10 let

 


2. Nájem hrobového místa – opakovaný nájem

Tři měsíce před skončením sjednané doby nájmu obdrží nájemce dopis, který ho vyzývá k uzavření nové nájemní smlouvy a k úhradě nájmu na další období.

Platba nájmu a uzavření smlouvy:
- dostaví se nájemce nebo osoba jím pověřená (podmínky pověření konzultujte v kanceláři správy)
- nájemné se hradí na 10 let


Platbu za opakovaný nájem lze provést i elektronicky po přihlášení na stránky www.brnoid.cz. Po kontrole správnosti základních identifikačních údajů o smlouvě a nájemci bude žadateli vyčíslena výše nájmu a zobrazen návrh nové nájemní smlouvy. Následně po zaplacení dané částky v e-shopu žadatel obdrží podepsanou nájemní smlouvu na e-mail.

Z technických důvodů nebude od 12.3.2024 po dobu 30 dní vyřídit online prodloužení nájemních smluv přes portál BrnoID. Omlouváme se za případné nepříjemnosti. Službu je možné vyřídit osobně v kanceláři správy na Vídeňské 96, Brno. Děkujeme za pochopení.


3. Převod hrobového místa při úmrtí nájemce

Převod nájmu při úmrtí nájemce je bezplatný.

Potřebné doklady:
- občanský průkaz
- úmrtní list
- faktura o pohřbu nebo notářské rozhodnutí


4. Převod hrobového místa z jednoho nájemce na druhého

Převod nájmu z jednoho nájemce na druhého – cena 150,- Kč
Dostaví se obě strany s občanskými průkazy.


5. Ukončení nájmu hrobového místa

- dostaví se nájemce nebo osoba jím pověřená (podmínky pověření konzultujte v kanceláři správy)
- pokud jsou v hrobě urny, je třeba objednat vyzvednutí v kanceláři správy hřbitovů.
- hrobové zařízení (pomníky, obruby, desky) buď odstraní nájemce na vlastní náklady nebo za poplatek 2.000 Kč převezme hrobové zařízení Správa hřbitovů města Brna a provede jeho likvidaci.

instagram